Наукові публікації доцента Грубара Ю. О.

1. «Черезкостный остеосинтез при переломах проксимального конца бедреной кости» В кн. ”Материалы Ш международного семинара по усовершенствованию аппаратов и методов внешней фиксации” Рига, 1989р., С.-76;

2. «Реабилитация больных с переломами шейки бедра с использованием динамической имплантируемой спицевой системы» В кн. «Социальные и медицинские аспекты профилактики инвалидности и реабилитация инвалидов» Днепропетровск, 1989. С. 167-168.

3. «Динамічна імплантована спицева система на основі спиць – високоефективний засіб стабільно-функціонального остеосинтезу при переломах шийки стегнової кістки» В кн. «Стабильно-функциональный остеосинтез в травматологии и ортопедии» Киев, 1990. 67-68 с.

4. «Кусачки» Авторское свидетельство №16537494 БИ № 21 опубликованное 07.06.91. приоритет от 21.07.89.

5. «Стабильно-функциональный остеосинтез при переломах шейки бедра динамической имплантируемой спицевой системой» В кн. «Тезисы Х1 съезда травматологов ортопедов Украины» Харьков, 1991. – 123 с.

6. «Динамическая имплантируемая спицевая система Коптюха» Авторское свидетельство № 1706602; БИ № 3 опубликованное 03.01.92.

7. «Застосування стабільно-функціонального остеосинтезу в лікуванні переломів проксимального відділу стегнової кістки» В кн.: “Міжобласна науково-практична конференція травматологів-ортопедів присвячена пам’яті Б.Ф. Левицького”, - Вінниця, 1994. – с. 26-27.

8. «Стабільно-функціональний остеосинтез у лікуванні свіжих переломів шийки стегнової кістки» В кн.: “75 років Українського науково-дослідного інституту травматології та ортопедії 1919-1994”, Київ, 1994. – с. 98-99.

9. «Спосіб визначення торсії шийки стегна та його застосування в клінічній практиці». В кн.: “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Мат. ХХХІХ підсумкової наукової конференції ТМІ. Частина 1. м. Тернопіль, 1996 рік.

10. «Артроскопія в діагностиці патології колінного суглоба» II Українська науково-практична конференція з міжнародноюучастю з питань артроскопії колінного суглоба (Матеріали конференції) м. Рівне 4-5 грудня 1998р. – С 59-60.

11. «Дитячий травматизм та соціально-психологічні передумови виникнення травм у дітей» В кн. „Здобутки клінічної та експерементальної медицини”. Випуск 5. Тернопіль, 2000, С. 404 - 409.

12. «Патогенез хвороби Пертеса» Журнал «Вісник наукових досліджень» № 4, 2001, С.– 80-81.

13. «Деякі аспекти організаційного і методичнго забезпечення процесу самостійної роботи студентів» Мат. Конф. «Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів» Тернопіль,”Укрмедкнига”2001., С.– 96-98.

14. «Сучасні підходи до комплексного консервативного лікування хвороби Легг-Кальве-Пертеса (огляд літератури, частина І).» Журнал «Вісник наукових досліджень». №1, 2002. С.– 5-6.

15. «Деякі аспекти синдрому Ларсена-Іохансона» Журнал «Вісник наукових досліджень». № 4, 2002. С. – 9-10.

16. «Діагностика і оцінка ортопедичної патології у призовників» Методичні рекомендації м. Тернопіль, 2002., 11 с.

17. «Спосіб фіксації сухожилка довгої головки біцепса» Патент № 50082 А. Україна, МПК А 61В17⁄00. № 2001075016; Заявлено 17.07.2001; Опубліковано 15.10 2002. Бюл. № 10. 2 с.

18. «Вікові та статеві особливості переломів у жителів м. Тернополя» Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експерементальної медицини». м.Тернопіль 2003. № 1, С. – 3-4.

19. «Травматична хвороба» Методичні рекомендації м.Тернопіль. 2003. 49 с.

20. «Порівняльна характеристика рівнів фізичного здоров’я травмованих і нетравмованих дітей шкільного віку» «Українські медичні вісті»: Наук.- практичний. жур. Всеукраїнського лікарського товариства.– Т., 2003.– Т. 5.– С. 56.

21. «Спосіб визначення адаптаційної здатності людини до ймовірної дії екстремального чинника» Патент № 59217 А. Україна, МПК А61 В5/0205.– № 20021210198; Заявлено 17.12.2002; Опубліковано 15.08.2003. Бюл. № 8. – 2 с.

22. «Технологічні особливості навчання інтернів та лікарів-курсантів на кафедрі травматології та ортопедії ФПО» В кн. „Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця” Збірник доповідей. Науково-методична конференція. м. Тернопіль, 05-06 квітня 2004 р., 23-24 с.

23. « Практикум з травматології та ортопедії (для студентів вищих медичних закладів)» Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2004. – 144 с.

24. «Діагностика, лікування та профілактика остеоартрозу» Матеріали пленуму асоціації ортопедів-травматологів України. Київ – Вінниця, 2004. –.С. 98-99.

25. «Основні принципи сучасної концепції надання медичної допомоги постраждалим з політравмою на дошпитальному і шпитальному етапах» Мат. Всеукраїнської наук.-практ. Конф. „Укрмедкнига”, Тернопіль 18-19 січня, 2005. С – 82-84.

26. «Роль ходромодифікуючих препаратів у комплексному лікуванні остеоартрозу» Український морфологічний альманах (науково-практичний журнал). №1, 2005. С. – 12-15.

27. «Алгоритм діагностики патології периартикулярних тканин в ділянці плечового суглоба» В кн. «Актуальні проблеми діагностики та лікування ушкоджень і захворювань плечового та ліктьового суглобів». Мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ. 21-22 квітня. 2005. С. – 33- 38.

28. «Спосіб остеосинтезу внутрішньосуглобового перелому великогомілкової кістки» Патент на корисну модель Україна 7147 UA А 61В17/58 20040907584, 17.09.2004, 15.06.2005, 15.06.2005. Бюл. № 6.

29. «Спосіб пластики застарілого розриву сухожилка чотирьохголового м’яза стегна» Деклараційний патент на корисну модель. Україна 9142 UA А61В17/00 , u 2005 00785, 28.012005.15.09.2005. 15.09.2005. Бюл. № 9.

30. «Артроскопічна діагностика травм колінного суглоба» В кн. „ Малоінвазивні методи лікування пошкоджень та захворювань опорно-рухового апарату” Матеріали наук.-практ. Конф. м.Чернівці, 2005. С. – 67.

31. «Сучасні принципи надання медичної допомоги потерпілим із полісистемними ушкодженнями» Українська наук.-практ. Конф. „Актуальні проблеми діагностики та лікування полісистемних травматичних ушкоджень” 22-23 вересня 2005 р. м. Вінниця. С. 45-46.

32. «Сучасні принципи діагностики, диспансеризації та лікування хворих на остеоартроз» Методичні рекомендації м. Тернопіль, 2005. - 25 с.

33. «Treatment of fractures and nonunions of long bones (Leczenie zlaman I stawow rzekomych kosci dlugich)» XIII зїзд польського товариства остеоартрології та Польської фундації остеопорозу м. Краків, Польша, 6-8 жовтня 2005 с. 56-59.

34. «Спосіб хірургічного лікування несправжнього суглоба шийки стегнової кістки» МОЗ України, Інформаційний лист. 2005, с. 8.

35. «Вибір тактики лікування неускладнених переломів грудного та поперекового відділів хребта» Журнал «Шпитальна хірургія», № 1. 2006. С. – 34-37.

36. «Методи обстеження, принципи діагностики та лікування пацієнтів із захворюваннями періартикулярних тканин плечового суглоба». Методичні рекомендації м. Тернопіль 2006. 18.с.

37. «Методи вдосконалення викладання дитячої ортопедії» «Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір» Мат. навч.-метод. конф. м. Тернопіль. 15-16 трав. 2006. С. – 56.

38. «Артроскопічна діагностика травматичних ушкодженнь хряща колінного суглоба» Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2006. С. – 65-67.

39. «Артроскопія в діагностиці післятравматичнго артрозу» Збір. наук. праць КМАПО. Випуск 15 книга 2. 2006. С. – 55-59.

40. «Принципи надання невідкладної медичної допомоги потерпілим із ушкодженнями опорно-рухового апарату на дошпитальному етапі». Мат. Всеукраїнської наук.-метод.-конф. « Становлення сімейної медицини в Україні» м. Тернопіль, 2-3 листопада 2006. С. – 16-17.

41. « Переломи кісток як причина первинної інвалідності у пацієнтів різних вікових груп» Матеріали Всеукраїнської наук.-метод.-конференції «Структурно-фукціональний стан кісткової тканини при травмі та захворюваннях опорно-рухового арпарата» Тернопіль 2-3 листопада 2007 р. С. 23-24.

42. «Визначення адаптаційної здатності учнів до ймовірної дії екстремального чинника як засобу профілактики травматизму» Матеріали ІІ Міжнародної науково-практ. конф. «Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх»: досвід, досягнення, тенденції. Тернопіль, 2007.– Т.1.– С.102-104.

43. «Ендопротезування, як етап відновного лікування при коксартрозі». Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2008. – С. 71 – 74.

44. «Діагностика та лікування розсікаючого остеохондриту в контексті профілактики розвитку остеоартрозу колінного суглоба» Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2008. - № 2. – С. 25 – 27.

45. «Сонографія в діагностиці патології колінного суглоба» Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2008. - № 4. – С.54 – 57.

46. «Комплексна діагностика ушкоджень ротаторної манжети плеча у спортсменів» Мат. Міжнародної науково-практ. конф. «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві»: Луцьк, 2008.– С. 37-39.

47. «Артроскопія в діагностиці травм колінного суглоба» Матеріали наук-прак. конференції «Ортопедія і травматологія: Проблеми якості» Харків, 22-23.січня 2009. С.131-133.

48. «Блокуючий остеосинтез – якісний крок у лікуванні діафізарних переломів довгих кісток» Матеріали наук-прак. конференції «Ортопедія і травматологія: Проблеми якості» Харків, 22-23.січня 2009. С. 83-84.

49. «Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез канюльованими стержнями «Сharfix» в лікуванні діафізарних переломів довгих кісток» Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва № 2, 2009. – С.46-49.

50. «Епідеміологічні дослідження частоти та локалізації переломів у міських жителів» Вісник наукових досліджень № 2, 2009. – С. 39 - 40.

51. «Ендопротезування при патології кульшового суглоба» Мат наук.-прак. Конф. Дніпропетровськ, вересень 2009, с –34-36.

52. «Фізична реабілітація хворих після артроскопічної меніскектомії». Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Львів, 2010.– Т.3.– С. 67-71.

53. «Алгоритм остеосинтезу великих трубчастих кісток стержнями, що блокуються» Журнал «Шпитальна хірургія» № 1, 2010. – С. 78 – 80.

54. «Аналіз структури переломів верхньої кінцівки в міських жителів різних вікових груп» Журнал «Вісник наукових досліджень» № 1, 2010. – С. – 57-58.

55. «Тактика в хірургічному лікуванні переломів проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки» Журнал «Травма» Том 11, №5, 2010 с. 56-59.

56. «Алгоритм остеосинтезу великих трубчастих кісток стержнями, що блокуються» Шпитальна хірургія № 2, 2010. – С. 78 – 80.

57. «Сучасні аспекти остеосинтезу переломів дистальної третини великогомілкової кістки (пілона) , Збір. наук. праць XV зїзду ортопед- травматологів України, 16-18 вересня 2010, м. Дніпропетровськ, С. – 223.

58. «Біос канюльованими стержнями діафізарних переломів стегнової кістки» Збір. наук. праць XV зїзду ортопед- травматологів України, 16-18 вересня 2010, м. Дніпропетровськ, С. – 67.

59. «Тактика в хірургічному лікуванні переломів плато великогомілкової кістки» Збір. наук. праць XV зїзду ортопед- травматологів України, 16-18 вересня 2010, м. Дніпропетровськ, С. – 118.

60. «Фізична реабілітація хворих після артроскопічної меніскектомії.» Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Львів, 2010.– Т.3.– С. 67-71.

61. «Результати артроскопії при травматичних ушкодженнях колінного суглоба» Збір. наук. праць XV зїзду ортопед- травматологів України, 16-18 вересня 2010, м. Дніпропетровськ, С. – 218.

62. «AO/ASIF універсальна класифікація переломів довгих кісток» Методичні рекомендації м. Тернопіль. – С. 19.

63. «Ефективність лікування хворих з переломами діафіза стегнової кістки при застосуванні різних методів остеосинтезу» Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2011. - № 4. – С.11 -16.

64. «Клінічні аспекти остеосинтезу діафізарних переломів стегна» Журнал «Медична інформатика та інженерія» 2011. - № 4. – С.12 -17.

65. «Остеосинтез діафізарних переломів стегна різними конструкціями» Журнал «Травма» Том 13, №4, 2012, С – 40 – 44.

66. «Випадок лікування пухлиноподібної форми хондроматозу колінного суглоба» Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2012. – С.107 – 109.

67. «Анестезія при артросколічних операціях на колінному суглобі» Матеріали ІІ наук.-практ. конференції з міжнародною участю ГАЛИЦЬКІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ « Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» Тернопіль Укрмедкнига 10-11 травня 2012 р. - С. 99-101.

68. «Застосування різних методів остеосинтезу та їх ефективність в лікуванні переломів ключиці» Журнал «Шпитальна хірургія» № 1, 2013 – С. 98-102.

69. «Лікування позакапсульних переломів проксимального відділу стегна» Матеріали наук.-практ. конференц. з між нар. участю «Актуальні питання травматології та остеосинтезу» 14-15 березня 2013 р. м. Вінниця. С. 25-26.

70. «Теоретичне обгрунтування передатестаційної програми удосконалення лікарів ортопедів-травматологів та організація процесу навчання за вимогами кредитно-модульної системи» Матеріали Х ювіл. Всеук. Навч.-науков. конф. з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року Тернопіль, частина 2. - С. 450- 452.

71. «Спосіб пластики застарілого розриву власної зв’язки надколінника» Патент № 78284 А. Україна, МПК А61 В17/00.– № 201211328; Заявлено 01.10.2012; Опубліковано 11.03.2013. Бюл. № 5с.

72. «Сонографічні показники незмінених структур плечового суглоба в людей молодого віку» Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2013. - № 2. – С.101 -103.

73. «Спосіб артродезу дистального променево-ліктьового суглоба» Патент84091 А. Україна, МПК А61 В17/00.–№ 201304410; Заявлено 08.0413; Опубліковано 10.10.13. Бюл. № 19.

74. «Застосування PFN конструкцій в лікуванні переломів проксимального відділу стегна» Збірник мат 5 міжнародної нау-прак конференції «Сучасні методи лікування навколо та внутрішньо суглобових ушкоджень Тези 4 - 5 квітня 2013, Одеса, С. - 17-18.

75. «Досвід лікування переломів проксимального метаепіфіза плечової кістки» Матеріали 16 з’їзду ортопедів-травматологів України м. Харків, 3-5 жовтня 2013, С. 234-235.

76. «Лікування переломів проксимального метафіза великогомілкової кістки пластинами з кутовою стабільністю у постраждалих з політравмою» Матеріали 16 з’їзду ортопедів-травматологів України, м. Харків, 3-5 жовтня 2013, с. 123-124.

77. «Лікування позакапсулярних переломів проксимального відділу стегна» Матеріали 16 з’їзду ортопедів-травматологів України м. Харків, 3-5 жовтня 2013, С. 265-266.

78. «Анестезіологічне забезпечення пластики передньої зхрещеної зв’язки колінного суглоба під артроскопічним контролем» Збірник «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 18 червня 2013р Тернопіль. -.С 59-62.

79. «Застосування LCP - блокованих пластин у лікуванні діафізарних переломів ключиці» Журнал «Шпитальна хірургія» № 2, 2015. – С. 44 – 49.

80. «Атравматична голка з ексцентричним каналом та отворами» Патент № 104966 Україна, МПК А61М 5/32; Заявлено 21.09.2015; Опубліковано 25.02.2016. Бюл. № 4.

81. «Спосіб катетеризації підключичної вени атравматичною голкою з концентричним каналом» Патент105691 Україна, МПК А61М 5/00; А61М 5/32 (2006.01); Заявлено 09.11.2015; Опубліковано 25.03.2016. Бюлетень № 6.

82. «Спосіб рентгенологічного дослідженя ділянки надп’ятково-гомілкового суглоба» Патент 108833 Україна, МПК (2016.01) G03C 5/16 (2006/01)|; А61В 6/00; Заявлено 25.03.2016; Опубліковано 25.07.2016. Бюлетень № 14.

83. «Атравматична голка для пункції підключичної вени з концентричним каналом» Патент № 106054 Україна, МПК:A61M 5/32 (2006.01);Номер заявки: u201510981; Дата подання заявки: 09.11.2015; Дата, з якої є чинними права: 11.04.2016; Патент опубліковано 11.04.2016, бюл. № 7/2016.

84. «Спосіб введення лікувальних засобів пристроєм з отворами » Патент № 106640; Україна МПК (2016.01): A61M 5/00 Номер заявки: u201512768 Дата подання заявки: 23.12.2015; Дата, з якої є чинними права: 25.04.2016, Патент опубліковано 25.04.2016, бюл. № 8/2016.

85. «Пристрій з отворами для введення лікувальних засобів» Патент №106641; Україна МПК: A61M 5/158 (2006.01); Номер заявки: u201512769; Дата подання заявки: 23.12.2015; Дата, з якої є чинними права: 25.04.2016; Патент опубліковано 25.04.2016, бюл. № 8/2016.

86. «Пристрій для рентгенологічного дослідження ділянки надп’ятково-гомілкового суглоба» Патент №108831 Україна, МПК (2016.01) G03C 5/16 (2006/01)|; А61В 6/00; Заявлено 25.03.2016; Опубліковано 25.07.2016. Бюлетень № 14/2016.

87. «Спосіб рентгенологічного дослідження ділянки надп'ятково-гомілкового суглоба» Патент № 108833; Україна МПК (2016.01):G03C 5/16 (2006.01), A61B 6/00; Номер заявки: u201603126 Дата подання заявки: 25.03.2016; Патент опубліковано 25.07.2016, бюл. № 14/2016

88. «Спосіб використання стендового пристрою для рентгенологічного дослідження ділянки надп’ятково-гомілкового суглоба» Патент №109700 Україна, МПК (2016.01); А61В 6/00; Заявлено 07.04.2016; Опубліковано 25.08.2016. Бюлетень № 16.

89. «Стендовий пристрій для рентгенологічного дослідження ділянки надп’ятково-гомілкового суглоба» Патент № 110173 Україна, МПК (2016.01); А61В 6/00; А61В 5/103 (2006.01) Заявлено 07.04.2016; Опубліковано 26.09.2016. Бюлетень № 18.

90. «Роль симуляційних технологій у процесі викладання травматології та ортопедії» МЕДИЧНА ОСВІТА. 2016. № 4, С. - 62-63.

91. «Жолобоподібний остеотом» Патент № 114714 Україна, МПК (2006.01); А61В 17/32; Заявлено 31.10.2016; Опубліковано 10.03.2017. Бюлетень № 5.

92. «Використання анатомічних орієнтирів у позиціонуванні датчика при сонографії зв’язок надп’ятково-гомілкового суглоба» Журнал «Вісник наукових досліджень». - 2017. - № 3. – С.101 -103.

93. «Спосіб висікання аутотрансплантата кістка-зв’язка-кістка» Патент № 118849 Україна, МПК; А61В 17/16; (2006.01) Заявлено 27.03.2017; Опубліковано 28.08.2017. Бюлетень №16.

94. «Тракційний пристрій для артроскопії гомілковоступневого суглоба» Патент № 118907 Україна, МПК; А61В 17/56;(2006.01) Заявлено 18.04.2017; Опубліковано 28.08.2017. Бюлетень № 16.

95. «Спосіб використання тракційного пристрою для артроскопії гомілковоступневого суглоба» Патент № 118908 Україна, МПК А61В 17/56 (2006.01); Заявлено 18.04.2017; Опубліковано 28.08.2017. Бюлетень № 16.

96. «Спосіб користування тракційним пристроєм для артроскопії гомілково-ступневого суглоба» Патент № 121895 Україна, МПК; А61Н 1/02; А61В 17/00 (2006.01); Заявлено 03.05.2017; Опубліковано 26.12.2017. Бюлетень № 24.

97. «Стендовий пристрій для рентгенологічного дослідження гомілково-стопного суглоба» Патент № 124967 Україна, МПК А61F 5/01; (2006.01); Заявлено 29.11.2017; Опубліковано 25.04.2018. Бюлетень № 8

98. «Стендовиий тракційний пристрій для артроскопії гомілково-ступневого суглоба» Патент № 121897 Україна, МПК А61В 17/56; (2006.01); Заявлено 03.05.2017; Опубліковано 26.12.2017. Бюлетень № 24.

99. «Стендовий пристрій для рентгенологічного дослідження гомілково-стопного суглоба» Патент № 124967 Україна, МПК А61F 5/01; (2006.01); Заявлено 29.11.2017; Опубліковано 25.04.2018. Бюлетень № 8.

100. «Спосіб використання стендового пристрою для рентгенологічного дослідження гомілково-стопного суглоба» Патент № 124968 Україна, МПК А61В 6/00; (2018.01); Заявлено 29.111.2017; Опубліковано 25.04.2018. Бюлетень № 8.

101. «Артроскопія при травматичних ушкодженнях колінного суглоба» « Теоретичні і практичні аспекти остеосинтезу та ендопротезування (збірник тез): Матер. наук.-практ. конфер. (Чернівці, 22 червня 2018 р.) с.- 127.

102. «Аспекти анестезіологічного забезпечення пластики передньої зхрещеної зв’язки колінного суглоба» « Теоретичні і практичні аспекти остеосинтезу та ендопротезування (збірник тез): Матер. наук.-практ. конфер. (Чернівці, 22 червня 2018 р.) с.- 128.

103. «Пристрій набору для мікрофрактування» Патент № 126758 Україна, МПК А61В 17/00; (2018.01); Заявлено 29.11.2017; Опубліковано 10.07.2018. Бюлетень № 13.

104. «Спосіб використання пристрою для мікрофрактування» Патент № 126757 Україна, МПК А61В 17/00; (2018.01); Заявлено 29.11.2017; Опубліковано 10.07.2018. Бюлетень № 13.