На кафедрі травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться трьома мовами: українською, російською та англійською. На кафедрі викладаються різнопланові дисципліни які сприяють вивченню студента не тільки методик лікування хворих з травмами і хронічними захворюваннями, а і подальшій реабілітації пацієнта. Також на кафедрі навчають студентів, як розмовляти з хворими та допомагати їм знаходитись у суспільстві з їхніми проблемами. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», у яких із 2012-2013 навчального року передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Профілактика ВІЛ-інфікування, передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ», «Послідовного вивчення основ трансплантології». Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

Навчання проводять висококваліфіковані викладачі українською, російською та англійською мовами з наступних дисциплін:

  • Травматологія та ортопедія для студентів V курсу медичного факультету;
  • Військово-польова хірургія для студентів V курсу медичного факультету;
  • Спортивна медицина для студентів ІІІ курсу медичного факультету;
  • Ерготерапія для студентів ІІ курсу медичного факультету;
  • Спортивна травматологія за професійним спрямуванням для студентів ІІІ курсу медичного факультету.

Зав. кафедри д.мед.н. Проводить практичне заняття із студентами 5-го курсу іноземного факультету на якому розповідає про апарат зовнішньої фіксації Елізарова, а також що таке апаратна методика лікування відкритих і закритих переломів кісток та по якому принципу із якою метою вона може застосовуватись (2017 рік).

В 2000 році видано монографію доцента Березовського О.І. «Імобілізація, компресія і дистракція у практичній травматології та ортопедії (власні аналітичні та класифікаційні матеріали)». Професор Єдинак О.М. в 2003 році підготував та видав монографію «Ідеальний остеосинтез». В 2004 році колективом кафедри видано посібник «Практикум з травматології та ортопедії (для студентів вищих медичних закладів)», посiбник "Термiчнi ураження" (2002 р.), роздiл "Пластична хiрургiя" в двохтомному виданнi "Клiнiчна хiрургiя" (за ред.. проф. Ковальчука Л.Я, 2000 р.), методичнi рекомендацiї "Використання дiофiлiзованих ксенодермотрансплантатiв у комбустiологiї" (2005).

Колектив кафедри проводив комплексні наукові дослідження з найбільш актуальних проблем ортопедії та травматології, де домінували пошук, розробка та клінічне впровадження нових методик та засобів остеосинтезу. За роки існування кафедри та курсу опубліковано понад 400 наукових праць, отримано 186 авторських свідоцтв та патентів, 89 раціоналізаторських пропозицій, підготовлено 4 докторських та 5 кандидатських дисертацій.

На кафедрі оформлені аудиторні кімнати в яких мають можливість займатись 8 академічних груп. Навчальні кімнати забезпечені компютерами, навчальними таблицями, муляжами, навчальними наборами. Також на кафедрі студенти мають можливість відмідувати сучасні операційні блоки та спостерігати за різноманітними хірургічними втручаннями.


Хіругічне втручання на базі ортопедичного відділення ТУЛ (2017 рік)

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені на українській, англійській та російській мовами. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри.

Студенти кафедри травматології та ортопедії з військово - польовою хірургією мають можливість відвідува обходи по відділеннях травматології та ортопедії на базі двох лікувальних закладів.

Зав. кафедри д.мед.н. Цвях А.І. і завуч кафедри доц. Копитчак І.Р. разом із студентами проводять обхід у відділенні травматології та оортопедії, підчас якого розбирають із студентами клінічник випадок даного пацієнта і методику її хірургічного лікування (2018 рік)

Для електронної системи контролю знань студентів "Moodle", та семестрових тестових іспитів на кафедрі створено понад 10 тисяч тестових завдань множинного вибору та ситуаційних задач.

Продовжуючи розвивати положення кредитно-модульної системи навчання, працівники кафедри активно працюють над удосконаленням та розвитком навчального процесу в рамках системи єдиного навчального дня.

Така система проведення навчального процесу передбачає проведення протягом занять практичної частини, семінарського обговорення та тестового контролю вихідного рівня знань. Це дозволяє активізувати практично-орієнтоване викладання дисципліни та стимулювати студентів до опрацювання та засвоєння теоретичного матеріалу.

Студенти також можуть спостерігати за рентгентген діагностикою хворих з ортопедичними та травматологічними патологіями. Вивчають правильні положення пацієнтів для виконання якісних рентгенограм, що є дуже важливим для подальшої діагностики захворювань.

Студенти медичного факультету спостерігають за роботою лікаря рентгенолога (2018 рік)

Студенти спостерігають за роботою лікаря рентгенолога, який оглядає скани з МРТ і пояснює своє заключення з приводу даного хворого (2016 рік)

Апаракт компютерної томографії в Тернопільській університетській лікарні (2016 рік)

Також на кафедрі є кімната - музей в якому знаходяться винаходи проф. Єдинака О. М.

доц. кафедри Копитчак І.Р. розповідає студентам про історію започаткування кімнати - музею, демонструє які винаходи тут знаходяться та для чого вони застосовуються.