Інститут кураторів

До виховної робота на кафедрі травматології та ортопедії з військово польовою хіругією у "Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського підходять двобічно, це є взаємодією вихователя і студента. Роль академнаставника полягає у спрямуванні виховної роботи в групі відповідно до побажань і ініціативи студентів та плану організації і проведення виховної роботи в університеті протягом навчального року.

Виховна робота викладачів серед студентів займає важливе місце в роботі кафедри та спрямована на формування у них моральних якостей, громадської активності та відповідальності за долю України, дбайливого ставлення до національного багатства країни, любові до рідної мови, поваги до людей які їх оточоють.

При плануванні виховної роботи наставники сприяють розвитку здібностей свої підопічних студентів до навчання; допомагають з вибором майбутньої спеціальності та планами на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів, а також приділяють належну увагу студентам-сиротам та інвалідам.

Пріоритетним у виховній роботі зі студентами викладачів кафедри є реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання патріотизму, громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

Екскурсія із студентами у музей Юрія Федьковича (2016 рік)

Національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність кафедри щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації. З боку іноземних студентів це передусім спрямовано на виховання поваги до країни в якій вони навчаються, її традицій та звичаїв, поглиблення знань про культурні особливості українців.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

- формування мовленнєвої культури;

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

Викладачі постійно проводять зустрічі із студентами прикріплених груп, організовують цікаві дискусії, тематичні лекції на національно-культурні теми, такі як: «Революція Гідності. Новітня історія України», «Євроінтеграція. Переваги та недоліки». Щотижня викладачі кафедри проводять зі студентами обговорення ситуації в зоні АТО.

Інтелектуально-духовне виховання

Проблема духовноморального виховання особистості завжди була однією з актуальних, а в сучасних умовах, зважаючи на системну кризу, яка охопила наше суспільство, вона набуває особливого значення. Адже, незважаючи на те, що людина живе у матеріальному світі і тому, напевно, має насамперед потреби матеріальні, духовні ідеали завжди вважалися вищими, важливішими цінностями. Проте останнім часом спостерігається суттєве погіршення моральних взаємин між людьми, зростання цинізму, брутальності, жорстокості, агресивності, невміння зрозуміти одне одного, виявити повагу, толерантність, емпатію, милосердя, справедливість. Ці риси, на жаль, дедалі різкіше проявляються у поведінці не тільки «збагачених» відповідним досвідом дорослих, юнаків, а й підлітків і навіть дітей. Більше того, окреслена проблема загострюється з огляду на засилля взірців агресивної та цинічної поведінки у сучасних ЗМІ.

З огляду на це кафедра надає великої ваги духовному вихованню молодого покоління (зокрема, це відображено у Наказі Міністерства освіти і науки України від 26.07.2005 року № 437 «Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства»).

Наставниками груп організовуються екскурсії в музеї міста, відвідування виставок, концертів, вистав тощо.

У періодичних виданнях, зокрема у газеті «Медична академія» часто друкуються статті просвітницького та навчально-методичного характеру, авторами яких є викладачі кафедри та студенти ТДМУ.

Куратори груп разом із студентами беруть участь у виробничих зборах, в урочистих подіях, присвячених Дню знань, Дню вчителя, у вечорах-зустрічах з випускниками, ветеранами праці, працівниками правоохоронних органів, правознавцями, відомими людьми нашого краю.

Шевченківські вечори (2016 рік)

Куратори груп і студенти приймають активну участь в акції “Запали свічку”, яка відбувається в День пам’яті жертв голодомору. Традиційно пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та запалюють свічки на Театральному майдані (2017 рік).

Участь студентів у всеукраїнській акції “Запали свічку” (2017 рік)

Інтелектуально - духовне виховання

Викладачами кафедри особлива увага приділяється інтелектуально-духовному вихованню студентів, яке інтегрується з усіма аспектами виховної роботи. Наставники груп проводяться із студентами бесіди на тему «Мово рідна з пісні та любові», присвячена Дню української писемності та мови.

Творча зустріч у бібліотеці ТДМУ з Орестом Березовським (2018 рік)

Урочисте святкування дня медика (2019 рік)

Робота з іноземними студентами

Із іноземними студентами викладачі кафедр регулярно проводять бесіди, обговорюючи традиції народів, представники яких навчаються в університеті, знайомлять із звичаями українців. Іноземні студенти приймають активну участь у обговорені політичної ситуації в Україні та відношення до цього світової спільноти. Також спільно з викладачами кафедри та кураторськими групами українських студентів організовуються історичні екскурсі, для кращої обізнаності про країну та місто в якому навчаються іноземні студенти.

Спільна екскурсія украінських і іноземних студентів в „Кременецькі гори”. (2017 рік)

Студенти іноземного факультету святкують одне із своїх найбільших свят "Наваратрі" (2019 рік)

Моральне виховання

Методологічною основою морального виховання є етика — наука про мораль, її природу, структуру і особливості походження. Мораль — це система принципів, норм і правил, які регулюють поведінку людини в суспільстві, роблять її правильною. Поняття "моральний", "моральність" використовують, коли мова йде про конкретний вчинок, практичну сторону стосунків. Отже, мораль, етику і моральність не можна вважати синонімами.

З огляду на це на кафедрі травматології та ортопедії з військово - польвою хірургією регулярно проводяться бесіди та лекції зі студентами, як під час самого навчального процесу, так і в позааудиторний час.

У моральному вихованні викладачі постійно працюють із студентами. Колектив кафедри щорічно проводить зі студентами бесіди, присвячені проблемам впорядкованого статевого життя та поширення венеричних захворювань.

Екологічне виховання

Екологічне виховання - систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури.

Завдання екологічного виховання полягає у формуванні екологічних знань, вихованні любові до природи, прагненні берегти, примножувати її, формуванні вміння і навичок діяльності в природі.

Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи - середовища перебування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні цілісності, чистоти, гармонії в природі. Це передбачає уміння осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності. Здійснюється вона на всіх етапах навчання у школі, кожному з яких, з огляду на вікові особливості школярів, властиві певна мета, завдання, методика.

У зв’язку із інтеграцією України до Європейського союзу, особливу увагу слід приділяти екологічному вихованню, адже європейським країнам притаманний високий рівень екологічної культури.

На кафедрі викладачі приділяють увагу екологічному вихованню молодого покоління. Зокрема акцентується увага на здоров’язбережені та збереження навколишнього середовища. Викладачі кафедри наголошують студентам про збереження навколишнього середовища, проводять тематичні бесіди на тему збереження навколишнього середовища.

Естетичне виховання

Важливою складовою всебічного гармонійного розвитку особистості є естетичне виховання. Естетичне виховання — складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини. Методологічною засадою естетичного виховання, якою грунтується кафедра є етика — наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності людиною, про сутність і форми відображення дійсності й перетворення життя за законами краси, про роль мистецтва в розвитку суспільства.

Під час навчально-виховного процесу велика увага звертається на естетичне виховання. Студенти разом із кураторами груп проводить низку екскурсій та відвідувань різних святкових подій та творчих вечорів.

Здоровий спосіб життя

Одне з важливих завдань суспільства – виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову людину. Адже стан здоров’я населення України свідчить про існування реальної загрози вимирання нації. Питанню здорового способу життя викладачами кафедри приділяється особлива увага. Слід наголосити на тому, що даний аспект виховної роботи тісно переплітається із тематикою практичних занять. Із студентами кураторських груп проводились виховні бесіди, семінари та диспути на теми «Алкогольна залежність як медико-психологічна проблема», «СНІД: міфи та реальність», «Здоровий спосіб життя – ознака цивілізованості людини», «Правила особистої та побутової гігієни», «Легкі» сигарети - легка брехня».


Піша прогулка на природі, яка включає в себе майже всі аспекти морального виховання (2018 рік)

Куратори разом із студентами 5-го курсу медичного факультету відвідали дитячий сиротинець (2019 рік)

Трудове виховання

Трудове виховання – процес залучення студентів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з метою передавання їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, працьовитості і свідомості людини праці.

Трудове виховання студентів здійснюється у всіх видах праці, але передусім у навчальній праці. Навчання формує потрібні трудові якості людини лише за умови, що воно має істотні ознаки праці: свідому постановку мети, осмислення конкретним індивідуумом своєї ролі у досягненні поставлених завдань, напруження розумових сил, подолання труднощів і перешкод, самоконтроль.

Куратор із своєю групою після важкого трудового дня (2018 рік)

Заняття з травматології в симуляційному центрі із студентами іноземного факультету проводить доц. Марченкова Н.О. (2019 рік)